Τα έργα στον Ιερό Ναό

Εμφανίσεις: 3989

Ε Κ Κ Λ Η Σ I Σ

ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ (ΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥ)

 

Προς τους απανταχού Ανδρίους και λοιπούς Χριστιανούς

 

Επί τη ευκαιρία της ενάρξεως της επισκευής του Ιερού Ναού μας, απενθύνομεν θερμοτάτην έκκλησιν και αιτούμεν την κατά δυναμιν προσφοράν σας, ίνα δυνηθώμεν και φέρωμεν εις πέρας το αναληφθέν έργον της αποπερατώσεως των συντελουμένων έργων του ανακαινισμού του Ι. Ναού της Μεγαλόχαρης.

Επειδή δε οι πόροι της Εκκλησίας είναι ελάχιστοι, ή συντήρησις και τελειοποίησιν της θα απέβαινε προβληματική, αν δεν ενισχύετο δια των δωρεών των απανταχού αγαπητών μας συμπολιτών Ανδρίων, οιτίνες ευχαρίστως κατ’ έτος αποστέλλουν τον οβολόν των, όχι μόνον διά τον σκοπον αυτόν, αλλά και διά τον όσον το δυνατόν μεγαλύτερον και λαμπρότερον έορτασμον της Πανηγύρεως, ήτις απέβη σήμερον ή μόνη Πανανδριακή Πανήγυρις. 

Ευχαριστούντες εκ των προτέρων δια την ευμενή υποδοχήν τής παρούσης έκκλήσεως κατανοήσεως και συμπαραστάσεως, ευχόμενα όπως ή Μεγαλόχαρη παρέχη εις Υμάς και την οικογένειαν σας υγείαν, χαράν και ευημερία.

 

Εν Άνδρω τη 15 Νοεμβρίου 2010

Διατελούμεν μετά πάσης τιμής

Η ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ I. ΝΑΟΥ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

 


Δείτε το φωτογραφικό υλικό  από την έναρξη των εργασιών στον Ιερό Ναό μας  κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011